Komu przysługuje dodatek osłonowy?

 

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu  3 pkt 1ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

 

 • osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu  3 pkt 1ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

 

Ile wynosi dodatek osłonowy ?

 •  400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 •  600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 •  850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 •  1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

 •  500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 •  750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 •  1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 •  1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Terminy składania wniosku

 • Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Jak i gdzie należy złożyć wniosek o dodatek osłonowy ?

 • Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek – w tym przypadku zadanie zostało zlecone Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słubicach
 • Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawyz dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 • W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wzor-wniosku-o-dodatek-oslonowy-37333869.pdf)Wzór wniosku o dodatek oslonowy 242 kB
Pobierz plik (zobacz-jak-wypelnic-wniosek-o-dodatek-oslonowy-37334248.pdf)Jak wypełnić wniosek o dodatek oslonowy 161 kB