Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego 

 

 

Gmina Słubice przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.Świadczenie usług opieki wytchnieniowej finansowane jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego, przeznaczonych na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Dofinansowanie projektu: 100%

Całkowita wartość projektu: 20 808,00 zł 

 

Wsparcie finansowe dla beneficjentów pochodzi w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Gminy Słubice.

 

Cel programu:

Zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Gminę Słubice, poprzez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością oraz zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

 

Kto może skorzystać z usług opieki wytchnieniowej?

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 r.ż.
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

 

Forma realizacji opieki wytchnieniowej:

Opieka wytchnieniowa w Gminie Słubice w 2024 r. realizowana jest w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Tą forma zostały objęte dwie osoby.

 

Odpłatność

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności. 

 

Druki niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności,
  • karta zgłoszenia do Programu. 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17F, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 15.00, tel. 95 777 04 10