Kto może uzyskać

Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

- ojciec i matka,

- macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),

- dzieci.

- Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

 

Pamiętaj, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

 

Co musisz przygotować

wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Pobierz, wypełnij, a następnie zanieś do Ośrodka Pomocy Społecznej, Plac Wolności 17F.

dodatkowo:

ojciec i matka

oświadczenie, że nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci – wypełnij odpowiedni formularz,

dowód osobisty lub paszport – jeśli nie mają numeru PESEL,

macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców) – jeśli nie mają numeru PESEL

dowód osobisty lub paszport,

akt małżeństwa,

dzieci poniżej 18 lat (jeśli nie mają numeru PESEL) – akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,

dzieci powyżej 18 lat

dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),

oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach – wypełnij odpowiedni formularz,

dzieci niepełnosprawne powyżej 18 lat – dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),

dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,

osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,

cudzoziemiec – dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych dokumentów:

dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,

zezwolenie na pobyt w kraju.

Jeśli składasz wniosek wyłącznie o Kartę mobilną, a urząd przyznał ci już plastikową Kartę – nie musisz przygotowywać żadnych dokumentów. Wystarczy, że podasz numer telefonu i adres e-mail członka rodziny (jeżeli wniosek dotyczy osoby, która nie ma telefonu ani adresu e-mail – podaj numer telefonu i adres e-mail rodzica lub innego członka rodziny). We wniosku możesz wskazać, czy rodzice będą mogli wyświetlać w aplikacji mObywatel tylko swoje Karty, czy również Karty pozostałych członków rodziny.


Gdzie składasz dokumenty

Masz 2 możliwości:

  1. W Ośrodku Pomocy Społecznej
  2. Wniosek możesz złożyć także przez internet – na portalu MRPiPS Emp@tia. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak uzyskać kartę przez Emp@tię.

 

Jak długo ważny jest dokument

W przypadku:

- rodziców – bezterminowo

- dzieci – do ukończenia 18 lat,

- dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują – do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat,

- dzieci niepełnosprawne – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.