Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz 2133 oraz z 2021 r. poz 11) przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

 

Dodatek mieszkaniowy:

 

 • przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego
 • może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych wyżej.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w :

 • domu pomocy społecznej;
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 • schronisku dla nieletnich;
 • zakładzie poprawczym;
 • zakładzie karnym;
 • szkole, w tym szkole wojskowej.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w pkt. 1, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 • jednoosobowym - 40%
 •  wieloosobowym - 30% - przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Wydatkami o których mowa wyżej, są:

 • czynsz;
 • koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11);
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
 • inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;
 • opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe;
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

 

Nie stanowią wydatków, o których mowa wyżej, wydatki poniesione z tytułu:

 

 • ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;
 • rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040);
 • opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

 

Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (deklaracja.pdf)deklaracja.pdf 97 kB
Pobierz plik (Oświadczenie.doc)Oświadczenie.doc 13 kB
Pobierz plik (rodo.pdf)rodo.pdf 75 kB
Pobierz plik (wniosek o ryczałt.pdf)wniosek o ryczałt.pdf 13 kB
Pobierz plik (wniosek.pdf)wniosek.pdf 133 kB
Pobierz plik (zaświadczenie o zarobkach.pdf)zaświadczenie o zarobkach.pdf 38 kB